2 thoughts on “HARRY DEMAREST: I Remember

 1. I Translated it to Persian :

  به یاد می آورم [داستانک]
  اثر : Harry Demarest
  ترجمه : عرفان پاپری دیانت

  از خواب می پرم. تنم خیس عرق است. به یاد می آورم. همه چیز را به یاد می آورم. چشمان نومیدشان را به یاد می آورم. تصویرش جلوی چشمم است. نگهبانان را می بینم که قهقهه می زنند و آنان را شکنجه می کنند. صدای جیغشان را می شنوم. صدا در گوشم تازه است. گویی که همین امروز بود. به یاد می آورم. فرمانده را به یاد می آورم که ایستاده بود. تماشایشان می کرد و می خندید. و هر روز صبح، تنم می لرزد؛ هنگامی که چهره ی فرمانده را در آینه می بینم.
  3 تیر 95

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.